Privacy & cookie policy

LUMIERE GROEP NV

Deze “Privacy en Cookie Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Lumière Groep NV, Hof ter Mere 28, 9000 Gent, met als ondernemingsnummer 0543.383.013 (hierna: “LUMIERE”) op de volgende websites, hierna genoemd “de Website”:

www.lumiereshop.be
www.lumiereseries.com
www.lunanime.be
www.luminvest.be
www.lumiereaanzee.be
www.lumierecinema.be

Lees deze Privacy en Cookie Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Deze Privacy en Cookie Policy werd het laatst gewijzigd en herzien op 18 mei 2018.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. LUMIERE leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2. LUMIERE stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is LUMIERE. Bij vragen rond deze policy of ons privacy beleid in het algemeen, kan u ons steeds contacteren op privacy@lumiere.be, per post naar LUMIERE, Hof ter Mere 28, 9000 Gent, België, of door gebruik te maken van het contactformulier op de Website.

1.4. Onder de term “Persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres, anoniem surfgedrag en geolocatie;
 Categorie 2: bij registratie: uw naam, voornaam en e-mailadres;
 Categorie 3: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw naam, voornaam en e-mailadres;
 Categorie 4: via niet-functionele cookies en tags, nl. analytische en tracking cookies zoals gespecificeerd in artikel 9;
 Categorie 5: bij online aankoop: uw naam, voornaam, e-mailadres en bij aankoop via www.lumiereshop.be ook uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

2.2. LUMIERE kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

a. door gebruik van cookies en tags, zie artikel 9.

b. tijdens uw registratie en gebruik van de Website.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

LUMIERE zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

– Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kan achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van LUMIERE om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

– Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze diensten en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

– Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande en vrije toestemming;

– Categorie 4: het tracken van gebruikersgedrag met het oog op een betere vormgeving en functionaliteit van de Website en het gebruik van advertentiecookies en sociale plug-ins, met als rechtsgrond uw voorafgaande toestemming en de mogelijkheid om uw cookieprofiel te allen tijde te wijzigen (zie artikel 9);

– Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten/diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een product/dienst door u besteld bij LUMIERE, profilering, en het toezenden van direct marketing voor soortgelijke LUMIERE producten of diensten.

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”) of indien u bij LUMIERE een product of dienst heeft besteld, met als doel u te informeren over soortgelijke LUMIERE producten of diensten.

U kan op elk moment bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van direct marketing, zonder motivering en gratis, door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht. U kan ons dit bezwaar ook overmaken via het e-mailadres privacy@lumiere.be, per post naar het adres Hof ter Mere 28, 9000 Gent of door het invullen van het contactformulier op de Website.

3.3. Doorgifte aan derden:

Lumière geeft uw gegevens door aan derden (onderaannemers) met het oog op de uitvoering van de overeenkomst die u met LUMIERE bent aangegaan voor de levering van de door u bestelde producten/diensten. Deze derden zijn o.a. de payment provider, platform aggregator van Lumièreseries.com, webshop aggregator van Lumièreshop.be, het ticketsysteem en de payment provider van Lumière Cinema en Cinema Cartoon’s en het Customer Relationship Management (CRM) systeem waarop LUMIERE een beroep doet. Deze derden hebben met LUMIERE een overeenkomst gesloten die voor de betrokken derde minstens dezelfde verplichtingen inhoudt als de verplichtingen van LUMIERE ten aanzien van u. Elke derde zal slechts de Persoonsgegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel van de verwerking.

U kan te allen tijde informatie opvragen over deze doorgifte aan derden via het e-mailadres privacy@lumiere.be, per post naar het adres Hof ter Mere 28, 9000 Gent of door het invullen van het contactformulier op de Website. Elk verzet tegen of weigering van dergelijke doorgifte kan betekenen dat LUMIERE het gevraagde product/dienst niet aan u kan leveren.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van LUMIERE, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien LUMIERE failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van LUMIERE geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

LUMIERE zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat LUMIERE uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

LUMIERE zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat LUMIERE uw Persoonsgegevens moet onthullen. ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een dwingende wet- of regelgeving. LUMIERE zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen u en LUMIERE.

LUMIERE acht het gerechtvaardigd om uw Persoonsgegevens in geval van een of meerdere aankopen via de Website gedurende 5 (vijf) jaar na de datum van uw laatste aankoop bij te houden met het oog op het verlenen van de nodige na-verkoop diensten.

Voor Lumièreseries.com is het nodig dat wij uw Persoonsgegevens verwerken zo lang Lumièreseries beschikbaar is. Dit is noodzakelijk om u de aangekochte titels te kunnen blijven aanbieden.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw Persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat LUMIERE van uw Persoonsgegevens maakt.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan LUMIERE. Daarnaast heeft u steeds het recht om LUMIERE te verzoeken de Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van Persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten mogelijks niet langer leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van Persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door LUMIERE verwerkt worden, in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar privacy@lumiere.be, per post naar LUMIERE, Hof ter Mere 28, 9000 Gent, België, of door gebruik te maken van het contactformulier op de Website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

5.7. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (vanaf 25 mei 2018 de Autoriteit Gegevensbescherming), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens door LUMIERE, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde Persoonsgegevens, te vermijden alsook om elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens uit te sluiten.

6.2. In geen geval kan LUMIERE aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en paswoord te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik door uzelf of derden van uw computer, IP-adres en uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan bij het bezoek aan de LUMIERE Website.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verleent LUMIERE toegang tot uw persoonsgegevens aan haar werknemers, onderaannemers en aangestelden met het oog op de uitoefening van hun functie.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, onderaannemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Aangifte Privacycommissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

Artikel 9 – Cookies

9.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van LUMIERE en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door LUMIERE gelezen worden en enkel gedurende de duur van uw bezoek aan de Website. Dankzij cookies kan de Website op een eenvoudige manier specifieke informatie over onze bezoekers en hun surfgedrag bijhouden.

Cookies kunnen zowel door LUMIERE zelf geplaatst worden (“ first party cookies”) als door derden (“ third party cookies”). Derde partij cookies zorgen ervoor dat bepaalde gegevens door uw bezoek of gebruik van de Website aan derden verzonden worden.

Cookies worden soms tijdelijk (“sessie cookies”) gebruikt, deze worden verwijderd als u de browser afsluit, en soms permanent (“persistent” cookies), deze blijven staan tot ze vervallen of tot u ze wist.

9.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

9.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

FUNCTIONELE COOKIES
Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze Website naar behoren te laten functioneren. De informatie in kwestie registreert geen specifieke gegevens van de individuele gebruiker, maar zijn wel noodzakelijk voor een nuttig gebruik van de Website. Deze cookies zijn ingesteld wanneer u een formulier verstuurt, inlogt of communiceert met de website op een andere manier dan door te klikken op een hyperlink.

Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

De volgende functionele cookies worden gebruikt door de Website:
o PHPSESSID: deze cookie houdt uw huidige sessie bij (bewaartermijn: de lengte van de sessie).
o vchideactivationmas_vc11: Visual composer plugin – activation message.
o Wfvt: deze cookie bevat informative over uw geografische locatie, vb. om uw tijdzone te kunnen identificeren (bewaartermijn: worden verwijderd als u de website verlaat).

ANALYTISCHE COOKIES
Analytische cookies stelt LUMIERE in staat om informatie in te winnen over de manier waarop u als bezoeker omgaat met en hoe u reageert op de inhoud van onze Website. Op die manier kunnen wij onze Website nog beter vormgeven. De informatie in kwestie registreert geen specifieke gegevens van de individuele gebruiker, maar wordt gebruikt om op totaalniveau web statistieken te creëren en te analyseren.

De volgende analytische cookies worden gebruikt door de Website:
o Km_ai, km_lv, km_ni, km_uq: cookie geplaatst door Kissmetrics analytics service, deze cookie geeft informatie door aan LUMIERE over het bezoekersgedrag.

TRACKING COOKIES
Tracking cookies betreffen voornamelijk het gebruik van advertentiecookies die zowel door LUMIERE als door derden geplaatst kunnen worden, en zogenaamde sociale plug-ins die door derden geplaatst worden op onze Website.

1. Sociale plug-ins
Sociale plug-ins zijn web componenten die ontworpen zijn om inhoud van een externe bron te delen met een sociaal netwerk en die een zekere personalisatie van de externe website mogelijk maken. Sociale plug-ins gaan steeds uit van de betrokken derde partijen. Deze plug-ins maken het onder meer mogelijk om de inhoud van de Website te delen via sociale media.
Bijvoorbeeld: de like of share knop van Facebook.

2. Third party cookies
Wij maken gebruik van cookies geplaatst door derde partijen, zoals Google Analytics. Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van onze website door haar bezoekers. De cookies verzamelen geanonimiseerde informatie m.b.t. het aantal bezoekers van de site, de oorsprong van deze bezoekers en de pagina’s die zij bezocht hebben.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

9.4. Aanpassing van de cookie-instellingen:

U kan de cookie-instellingen aanpassen door de instructies te volgen van de browser die u gebruikt. Indien u verder surft op de Website, zonder uw browserinstellingen te wijzigen, gaat LUMIERE er van uit dat u de cookies van de Website aanvaardt.

Daarnaast kan u cookies ook verwijderen door middel van het permanent wissen van uw “browsegeschiedenis”.

– Cookie instellingen Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
– Cookie instellingen Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
– Cookie instellingen Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/products/windows
– Cookie instellingen Safari: Ga naar ‘Voorkeuren’ > ‘Privacy’ en geef aan dat u alle cookies wilt blokkeren. Op een iPad, iPhone of iPod touch vindt u de optie voor cookies onder ‘Instellingen’ > ‘Safari’.

Het uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde toepassingen van onze Website en aanvullende services niet of niet optimaal functioneren.

Artikel 10 – Contact

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar privacy@lumiere.be, per post naar LUMIERE, Hof ter Mere 28, 9000 Gent, België, of door gebruik te maken van het contactformulier op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/